۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
پلیمرهای هوشمند ، تهیه و کاربرد

ویراستاران علمی : علیرضا مهدویان ، جابر کیوان راد                 

 

 

درباره کتاب :

 

بیشترین فایده مواد هوشمند این است که زمان را برایمان صرفه جویی نموده و دسترسی به اهداف را برایمان تسهیل میکنند . با توجه به خواص مطلوبی که این مواد از خودشان نشان می دهند کاربرد های بسیاری در آینده پیدا خواهند کرد .

ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ای از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﯽ‌ﺗﻮانیم ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳط ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اروﭘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ارﺟﺎع دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺳﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. در واﻗﻊ اﯾﻦ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ درون ﺑﺪن ﺑه صورت ﻟﺤﻈﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ داده ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺸﺪار ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻤﻮﻗﻊ داروﻫﺎ و ﺣﺘﯽ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ را اﻋﻼم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ کاربرد مواد هوشمند ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﺗﺠﺎری ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺎزار ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﻨﺪ، اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻋﻠﻢ ﭘﻠﯿﻤﺮ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﻪ در حوزه های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﺧﻮدرو، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، کنترل کننده‌های بهداشتی، ﻫﻮاﻓﻀﺎ، ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد، ﻧﻮﯾﺪ دﻫﻨﺪه ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮاد اﺳﺖ.

 

مهندس آرمین روشن قیاس 

               

این کتاب در چندین فصل توسط پژوهشگران ایرانی تالیف شده و ویرایش علمی آن را دکتر علیرضا مهدویان و دکتر جابر کیوان راد ، اعضای پژوهشگاه پلیمر ایران به عهده داشته اند و در سال 1399 به چاپ رسیده و با قیمت 250000 ریال به فروش می رسد.

 

هایپر لینک خرید کتاب

تاریخ به روزرسانی:
1401/12/13
تعداد بازدید:
142
Powered by DorsaPortal