۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
1402/03/13

در این تحقیق سعی بر آن بوده است که پلیمری با پیوندهای مزدوج در زنجیر اصلی طراحی و ساخته شود. بر این اساس دو پلیمر با مشتقاتی از 4[4-(alkoxy) phenyl] 2, 6-bis (4-bromophenyl) pyridine و مونومر بای تیوفن ساخته شد که با نام های P1 و P2 مشخص شدند. کلیه پلیمرها و حد واسط های مربوطه با تکنیک های FT—IR ، NMR و آنالیز عنصری شناسایی شدند. در این پلیمرها از استخلاف هایی با طول های مختلف استفاده شده است و تاثیر استخلاف نیز بر روی خواص آن ها تعیین شده است. بعد از ساخته شدن و انجام کارهای تایید کننده ساخته شدن پلیمر، ویژگی¬های نوری و انرژی پلیمر توسط انجام عملیات بر انگیختگی با اشعه نوری در ناحیه طول موجی UV-Vis بررسی شد. برای پلیمر P1 مقدار گاف انرژی 17/2 الکترون-ولت و برای پلیمر P2 مقدار 13/2 الکترون-ولت بدست آمد. موقعیت های HOMO و LUMO پلیمرها نیز توسط گرفتن ولتامتری چرخه ای از محلول پلیمر در محیط آلی تعیین شد که برای پلیمر p1 به ترتیب مقادیر 28/5- و 15/3- الکترون-ولت و برای پلیمر P2 مقادیر 41/5- و 32/3- الکترون-ولت بدست آمد. همچنین یک مولکول آلی با ساختار4-(naphthalen-1-yl)-2, 6-bis (4-nitrophenyl) pyridine (A1) جهت استفاده در سلول¬ها به عنوان گیرنده طراحی و ساخته شد که گاف انرژی آن 29/2 الکترون-ولت بود. سلول های خورشیدی ساخته شده دارای اجزا ITO/PEDOT:PSS/Active layer/LiF/Al می¬باشند که لایه فعال شامل مخلوطی از پلیمرها با هم، یا مخلوط پلیمرها و (A1)است. در حالت کلی سه نوع سلول طراحی شد که ترکیبی از P1/P2، P1/A1 ، P2/A1 ، به عنوان گیرنده / دهنده در لایه فعال می-باشند. این سلول¬ها با درصد¬های مختلفی از دهنده و گیرنده تست شدند و درصد بهینه آنها گزارش شده است. بر روی سلول های ساخته شده محاسبات جریان-ولتاژ (V-J) انجام گرفته و همچنین ضخامت لایه های مربوطه به کمک SEM اندازه گیری شدند. کلمات کلیدی: سلول خورشیدی پلیمری گاف انرژی ولتاژ مدار باز جریان مدار کوتاه پلیمرهای با باندهای مزدوج سلول های توده مخلوط

Powered by DorsaPortal