۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
1402/03/13
چکیده در این پژوهش یک سری از پلی اوره یورتان های زیست تخریب پذیر بر پایه متیلن دی فنیل دی ایزو سیانات، ال لویسن انیدرید سیکلوپپتید و پلی اتیلن گلیکول با جرم مولکولی 1000 سنتز شد. دی متیلول پروپیونیک اسید نیز به عنوان گروه یونی پخش کننده داخلی در این پلیمرها مورد استفاده قرار گرفت. سپس این سیستم پلی یورتان با عمل خنثی سازی بوسیله تری اتیل آمین به پلی یورتان با زنجیره یونی تبدیل شد. پلی اوره یورتان پایه آبی به تدریج اضافه کردن آب دوبار تقطیر همراه با هم زدن مکرر تهیه شد. اثر پارامترهای مختلف از قبیل زمان خنثی سازی و اندازه همزن وهمچنین درصد گروه یونی کننده، محتوای جامد و روش تولید روی ویسکوزیته پخش، پایداری پخش و اندازه ذرات مطالعه شد. خواص گرمایی، مورفولوژی سطح و جدایی فاز بدست آمده از پلیمرهای مختلف قبل و بعد از خنثی سازی نیز به خوبی بررسی شد. در مرحله دوم از این پروژه، ما پلی اوره یورتان های پایه آبی زیست تخریب پذیر سنتز شده را در محیط های تخریب مختلف از قبیل آب، لجن و باکتری بررسی کردیم. تغییرات بوجود آمده در خواص گرمایی، مورفولوژی سطح و درصد کاهش وزن پلیمر را قبل و بعد از قرار گیری در محیط تخریب بررسی کردیم. ساختار وخواص این پلی اوره یورتان پایه آبی و پلی یورتان های قبل از خنثی سازی بوسیله طیف مادون قرمز، رزونانس مغناطیسی هسته، پراش پرتو ایکس، آنالیز گرمایی، میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتند. کلید واژه ها: پلی یورتان با زنجیره یونی، پلی یورتان پایه آبی، پلیمر زیست تخریب پذیر

Powered by DorsaPortal