۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
1402/03/13
چکیده پلیمرهای مزدوج اخیراً به دلیل توانایی کاربردشان در ابزارهای الکترونیکی انعطاف‌پذیر و بزرگ ‌مقیاس از قبیل دیودهای نشر نور، سلولهای خورشیدی پلیمری و ترانزیستورهای لایه‌نازک آلی به¬ دلیل فرآوری محلول و ارزان آن‌ها موردتوجه خاصی قرارگرفته‌اند. در بین این پتانسیل ها، سلول های خورشیدی پلیمری به‌عنوان منبع تجدید پذیر انرژی از جذابیت به خصوصی برخوردارند. در این پژوهش کوپلیمر جدید بر پایه مونومر تیوفنی، پیریدینی و فنیلی، از روش جفت شدن به روش سوزوکی سنتز و با استفاده از روش‌های FT-IR،NMR شناسایی شدند. درنهایت خواص آن‌ها بررسی شد که با استفاده از روش‌های جذب UV-Vis میزان گاف انرژی کوچک 8/2 الکترون ولت بدست آمد که نیمه رسانا بودن پلیمر را تایید کرد و نشان داد این پلیمر برای استفاده در سلول خورشیدی کاربرد دارد، جرم مولکولی با کروماتوگرافی ژل تراوا (GPC) به میزان g/mol 20584 بدست آمد که میزان بالایی است و تشکیل زنجیره ی بلند از مونومر را تایید کرد ، آنالیز حرارتی پلیمر پایداری حرارتی بالای پلیمر را نشان داد با دمای تجزیه ᵒC 300 در نمودار TGA و دمای انتقال شیشه ای ᵒC 183 در نمودار DSC، ولتامتری چرخه¬ای (CV) نیز مورد بررسی قرار گرفت و گاف انرژی حاصل از نمودار UV-Vis را تایید کرد. مورفولوژی آنها بوسیله FESEM و AFM بررسی شد که به ترتیب ضخامت و پخش شدگی مطلوب نانو ذرات را نشان داد. در قسمت بعد محلول پلیمر سنتز شده به روش پوشش دهی چرخشی و با سرعت های متفاوت، روی سطح ایندیوم-‌قلعاکساید (ITO) لایه نشانی شدند. بر روی سلول‌های ساخته‌شده محاسبات جریان-ولتاژ انجام‌گرفته شد. کلیدواژه‌ها: پلیمر مزدوج، سلول های خورشیدی پلیمری، جفت شدن بین مقطعی فلز کاتالیست شده، گاف انرژی،کوپلیمرهای تیوفنی-پیریدینی، استخلاف فنیلی.

Powered by DorsaPortal