۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
1402/03/21

چکیده: در این پژوهش، پلیمر متخلخل آلی در شرایط بهینه از قطران ذغال سنگ سنتز و با استفاده از ملامین اصلاح گردید. به عنوان جاذب برای استخراج علف کش 2و4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید به روش استخراج بر خط از آب های زیر زمینی مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر علف کش استخراج شده با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و آشکار ساز آرایه دیودی اندازه گیری شد. اصلاح پلیمر به روش حلال گرمایی انجام شد عوامل موثر بر این فرآیند بررسی و بهینه شدند. مقادیر بهینه عوامل موثر شامل نسبت جرمی پلیمر به ملامین برابر 0/1 و زمان انجام واکنش برابر 13 ساعت به دست آمد. مشخصه یابی جاذب سنتز شده با استفاده از روش های مختلفی نظیر طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، نظریه بروناور-امت-تلر برای سنجش سطح ویژه (BET)، آنالیز عنصری (CHNS)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی پراش انرژی ایکس (EDS) مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور دستیابی به بهترین شرایط استخراج فاز جامد به روش بر خط عوامل موثر بر فرآیند استخراج شامل pH محلول نمونه، قدرت یونی محلول، سرعت جریان عبور محلول نمونه از بستر جاذب، حجم نمونه عبور داده شده از جاذب و pH فاز متحرک مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت. در شرایط بهینه شامل pH محلول نمونه برابر 0/3، بدون افزودن نمک، سرعت جریان mL/min 00/1، حجم 0/4میلی لیتر از نمونه وpH فاز متحرک برابر با 0/5، منحنی درجه بندی استخراجی علف کش رسم شد و بر اساس آن ارقام شایستگی روش شامل محدوده خطی کاری (ng/mL 103×0/1-101×5/2) با ضریب همبستگی9988/0= R2، تکرار پذیری(%99/0= RSD)، حد تشخیص (ng/mL 5/1 ) و درصد بازیابی بیشتر از 5/86 محاسبه شدند. در نهایت روش توسعه داده شده برای تعیین مقدار علف کش 2,4-D در نمونه آب کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت.Powered by DorsaPortal